תמונות של רגעים היסטוריים שלא תרצו לפספס וגם את גלגולה של הבלורית

  • Ó·ˆÚ
  • Ù‚È˘‰ ·ÈÔ „·¯ ˆ‰Ï Ò‚Ô „·¯ ˆ‰Ï ¯ÓÁ Ù‚ÚÈÌ ¯ÓÁ ˙˜˘Â¯˙ ˜¯Ù¯ τ·¯È ·˙È ‰ÁÂÏÈÌ *** Local Caption *** „·¯ ˆ‰Ï „Âı ˙‡Ï ‡·È ·ȉÂ
  • ‰¯ÓËÎÏ ‚·È ‡˘ÎÊÈ Â˘¯ ‰·ËÁÂÔ ‡‰Â„ ·¯˜ Ó·˜¯ÈÌ ·Á·¯ÂÔ.